UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Poslovnik o radu

  • PDF

POSLOVNIK O RADU NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO

Član 1

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Nacionalne komisije za UNESCO (u daljem tekstu Komisija).

Član 2

Nacionalna komisija za UNESCO, kao savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore obavlja sljedeće poslove:

- koordinira i unapređuje aktivnosti i saradnju ministarstava i državnih organa i institucija nadležnih za donošenje i sprovođenje mjera i aktivnosti Crne Gore u okviru saradnje sa UNESCO;

- omogućava uspostavljanje direktne veze između UNESCO i obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori;

- utvrđuje prioritete i efikasne metode na planu razvoja i jačanja saradnje Crne Gore sa UNESCO;

- informiše Vladu o ciljevima i aktivnostima UNESCO i kontinuirano prati i analizira sprovođenje predloženih mjera

- utvrđuje budžet za sprovođenje različitih aktivnosti Nacionalne komisije u saradnji sa UNESCO.

Član 3

Predsjednik Komisije predstavlja Komisiju i obavlja druge dužnosti u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore, kao i odlukama i zaključcima Komisije.

Predsjednik Komisije rukovodi radom Komisije, nadzire sprovođenje njenih odluka i zaključaka.

Član 4

Komisija ima zamjenika predsjednika koji zamjenjuje predsjednika Komisije u slučaju njegovog odsustva, obavlja i druge dužnosti koje mu predsjednik povjeri.

Član 5

Stručne, administrativne i finansijske poslove Komisije obavlja generalni sekretar Komisije. Generalnog sekretara Komisije imenuje Komisija, na prijedlog predsjednika Komisije.

Generalni sekretar:

- obavlja poslove vezane sa sprovođenje odluka i zaključaka Komisije i njenih tijela;

- predlaže Komisiji plan aktivnosti Komisije i raspored korištenja sredstava za njegovo sprovođenje;

- brine o razmjeni informacija između Komisije, Stalnog predstavništva Crne Gore pri UNESCO i resornih ministarstava;

- prati rad vladinih i nevladinih tijela u području UNESCO djelovanja i predlaže Komisiji način uključivanja crnogorskih projekata i predstavnika u rad međunarodnih tijela UNESCO;

- brine o saradnji sa Sekretarijatom UNESCO i redovnoj razmjeni informacija Komisije i Sekretarijata UNESCO;

- koordinira radom Odbora;

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Komisija.

Član 6

Komisija radi na sjednicama koje se pripremaju i sazivaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednice Komisije saziva predsjednik Komisije u saradnji sa generalnim sekretarom.

Sjednica Komisije može se sazvati i na prijedlog svakog člana Komisije ili generalnog sekretara.

Sjednica Komisije se održava ako je prisutna većina članova Komisije.

Komisija može po potrebi pozvati na sjednicu predstavnike drugih tijela i institucija.

Član 7

Pismeni poziv za sjednicu Komisije s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalom dostavlja se elektronskim putem svakom članu Komisije najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice. U pozivu se obavezno naznačava datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, kao i kontakt osoba zadužena za organizaciju sjednice.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, predsjednik Komisije može sazvati sjednicu bez dostave dnevnog reda i materijala, a najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Dnevni red i potrebni materijal, u tom slučaju, biće predložen na samoj sjednici.

Član 8

Članovi Komisije imaju pravo i obavezu da prisustvuju sjednicima Komisije, da raspravljaju i učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju spriječenosti svaki član Komisije dužan je da blagovremeno obavijesti predsjednika Komisije, preko generalnog sekretara, odnosno kontakt osobe iz člana 7, stava 1 ovog Poslovnika.

Član 9

Dnevni red sjednice Komisije predlaže predsjednik.

Dnevni red utvrđuje se na sjednici Komisije većinom glasova prisutnih članova.

Član 10

Sjednicom Komisije predsjedava predsjednik Komisije.

U slučaju njegove spriječenosti, predsjedava zamjenik predsjednika, odnosno jedan od članova Komisije koji se bira na samoj sjednici.

Predsjednik Komisije izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Komisije, zaključuje raspravu i predlaže zaključak na svaku tačku dnevnog reda.

Član 11

Odluke i zaključke Komisije donose se većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje je javno. Komisija može odlučiti da o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga glasanje bude tajno. U izuzetnim slučajevima glasanje se može obaviti i telefonskim putem.

Predsjednik Komisije utvrđuje rezultate glasanja i potpisuje odluke i zaključke Komisije.

Član 12

Na sjednicama Komisije vodi se zapisnik. Uz pregled dnevnog reda zapisnik obavezno sadrži i zaključke.

Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Komisije i zapisničar. Zapisnik se dostavlja sa pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Komisije, a usvaja se na sjednici Komisije.

Član 13

Komisija može osnivati radna tijela – odbore za pojedine oblasti iz djelokruga UNESCO ( u daljem tekstu Odbori).

Predsjednika i članove Odbora predlažu resorna ministarstva.

U Odbore se, prema potrebi, biraju i spoljni ugledni stručnjaci iz odgovarajuće oblasti koje imenuje Komisija na prijedlog predsjednika Odbora i članova Odbora.

Dužnost Odbora je, kao specijalizovanih stručnih savjetodavnih tijela Komisije, da prati programe UNESCO u pojedinim oblastima i da predloži Komisiji aktivnosti iz svog djelokruga.

Odbori, po potrebi sarađuju sa svim članovima Komisije i drugim stručnjacima iz odgovarajuće oblasti.

Član 14

Odbori rade na sjednicama, a zaključke mogu donositi ako je na sjednici većina članova Odbora. Zaključci se donose većinom glasova prisutnih članova. Generalni sekretar učestvuje u radu Odbora bez prava glasa.

Član 15

Komisija:

- na prijedlog predsjednika Komisije osniva Odbore i po potrebi odlučuje o prestanku njihovog rada;

- po potrebi osniva i druga radna tijela radi efikasnijeg rada Komisije;

- na prijedlog predsjednika Komisije donosi se Poslovnik o radu Komisije kao i njegove izmjene i dopune.

Komisija može pojedinom Odboru povjeriti razmatranje određenih pitanja iz djelokruga Komisije i podnošenje prijedloga o tim pitanjima.

Član 16

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Predsjednik Komisije

Prof. Branislav Mićunović

Cetinje, 3. 10. 2011. godine

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572