UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Amblem Svjetske baštine

  • PDF

world heritage_logo 

Amblem Svjetske baštine

Amblem Svjetske baštine predstavlja međuzavisnost svjetskog prirodnog i kulturnog diverziteta. Amblem se koristi za identifikaciju objekata zaštićenih Konvencijom o svjetskoj baštini i upisanih na zvaničnu Listu Svjetske baštine, i predstavlja univerzalne vrijednosti za koje se Konvencija zalaže. Dok centralni kvadrat simbolizuje rezultate ljudske vještine i inspiracije, krug slavi darove prirode. Amblem je okrugao, poput svijeta, simbol globalne zaštite baštine svog čovječanstva.

Dizajniran od strane belgijskog umjetnika Michela Olyffa, amblem je usvojen 1978. godine za zvanični amblem Konvencije o svjetskoj baštini. Njegova upotreba je striktno regulisana i utvrđena od strane Komiteta svjetske baštine, sa smjernicama za njegovu upotrebu definisanim u Prilogu 3 Operativnih smjernica. Amblem je zaštićen aktom međunarodne Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization - WIPO). Bilo kakva druga upotreba je zabranjena bez izričitog pismenog odobrenja od strane Komiteta svjetske baštine. Ovaj odjeljak pruža smjernice za upotrebu amblema na objektima Svjetske baštine, principe za upotrebu amblema u drugim okolnostima (za nadležne organe), ovlašćenje za njegovu upotrebu i kontrolu kvaliteta.

Smjernice i ovlaštenje za upotrebu

Zemlje (Države potpisnice) koje su potpisale Konvenciju treba da preduzmu sve moguće mjere da spriječe upotrebu Amblema u svojim zemljama u bilo kakvu svrhu koja nije eksplicitno priznata od strane Komiteta svjetske baštine. Kada je prikladno, Države potpisnice se ohrabruju da u potpunosti iskoriste svoje nacionalno zakonodavstvo, uključujući zakone o Žigovima.

Amblem takođe ima potencijal za prikupljanje sredstava koji se može iskoristiti da se unaprijedi marketinška vrijednost proizvoda sa kojima je povezan. Potrebno je naći ravnotežu između upotrebe Amblema u svrhu ostvarivanja ciljeva konvencije i optimizacije znanja o Konvenciji širom svijeta i potrebe da se spriječi njegova zloupotreba u neistinite, neodgovarajuće i neovlaštene komercijalne ili ostale svrhe.

Smjernice za upotrebu Amblema na dobrima Svjetske baštine

Dobra obuhvaćena Listom svjetske baštine treba da budu označeni amblemom zajedno sa logom UNESCO-a.

Jednom kada je dobro uključeno na Listu svjetske baštine, Država potpisnica treba da postavi ploču, kad god je to moguće, u čast ovog upisa. Ove ploče su osmišljene tako da informišu javnost dotične zemlje i strane posjetioce da lokacija koju su posjetili ima naročitu vrijednost koja je prepoznata od strane međunarodne zajednice. Drugim riječima, lokacija je izvanredna, od interesa ne samo za jednu naciju, već takođe i za čitav svijet. Međutim, ove ploče imaju dodatnu funkciju, a to je da informišu opštu javnost o Konvenciji o svjetskoj baštini ili u najmanju ruku o konceptu Svjetske baštine i Listi svjetske baštine.

Komitet je usvojio sljedeće Smjernice za izradu ovih ploča:

• ploča treba da bude postavljena tako da je posjetioci mogu lako vidjeti, ali tako da ne kvari pogled na lokaciju;

• na ploči treba da se pojavljuje Amblem Svjetske baštine;

• tekst treba da pominje izvanrednu univerzalnu vrijednost objekta, dajući, ukoliko je moguće, kratak opis izuzetnih karakteristika dobra. Države potpisnice mogu koristiti opise koji se pojavljuju u različitim publikacijama Svjetske baštine ili u izložbi Svjetske baštine, a koji se mogu dobiti iz Sekretarijata;

• tekst treba da sadrži Konvenciju o svjetskoj baštini, Listu svjetske baštine i međunarodno priznanje odato upisu na Listu (međutim, nije neophodno pomenuti na kom zasijedanju Komiteta svjetske baštine je objekat upisan).

• U slučaju lokacija koje imaju mnogo posjetilaca iz inostranstva, može biti prikladno da se tekst obezbijedi na nekoliko jezika.

Komitet svjetske baštine kao primjer predlaže sljedeći tekst:

"(Naziv lokacije) je upisana na Listu svjetske baštine po Konvenciji o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. Upis na ovu Listu potvrđuje izuzetnu univerzalnu vrijednost kulturnog ili prirodnog dobra koji zaslužuje zaštitu radi dobrobiti cijelog čovječanstva."

Ovaj tekst bi mogao biti praćen kratkim opisom objekta.

Nacionalni nadležni organi takođe treba da podstaknu dobra Svjetske baštine da koriste Amblem na zaglavlju pisama, brošurama, i uniformama osoblja.

Treće stranke koje su primile pravo da izrađuju proizvode za komunikaciju vezane za Konvenciju o svjetskoj baštini i objekti moraju pružiti valjanu vidljivost Amblema. Oni treba da izbjegnu kreiranje različitog Amblema ili loga za taj naročiti proizvod.

Principi za upotrebu Amblemu

Nadležni organi su dužni da koriste sljedeće principe prilikom donošenja odluka o upotrebi Amblema:

• Amblem treba koristiti za sve projekte koji su suštinski povezani sa radom Konvencije, uključujući, do maksimalnog nivoa tehnički i zakonski mogućeg, one koji su već odobreni i usvojeni, u cilju promovisanja Konvencije.

• Odluka da se odobri upotreba Amblema treba da bude snažno povezana sa kvalitetom i sadržajem proizvoda kome se pridružuje, a ne sa obimom proizvoda koji se plasira ili očekivanim finansijskim povraćajem. Glavni kriterijum za odobrenje treba da bude obrazovna, naučna, kulturna ili umjetnička vrijednost predloženog proizvoda vezano za principe i vrijednosti Svjetske baštine. Ne treba rutinski odobravati stavljanje Amblema na proizvode koji nemaju nimalo, ili imaju izuzetno malo, obrazovne vrijednosti, kao što su čaše, majice, značke i ostali turistički suveniri. Izuzeci od ove politike će se razmatrati za specijalne događaje, kao što su sastanci Komiteta i ceremonije na kojima se otkrivaju ploče.

• Svaka odluka u pogledu davanja ovlaštenja za upotrebu Amblema mora biti kompletno jednoznačna i usklađena sa eksplicitnim i implicitnim ciljevima i vrijednostima Konvencije o svjetskoj baštini.

• Izuzev u slučaju kada u skladu sa ovim principima dobiju ovlaštenje, nije legitimno da privredna lica koriste Amblem direktno na svom sopstvenom materijalu kako bi iskazali svoju podršku Svjetskoj baštini. Komitet prepoznaje, međutim, da bilo koji pojedinac, organizacija ili kompanija ima slobodu da objavljuje ili proizvodi šta god oni smatraju za adekvatno u pogledu objekata Svjetske baštine, ali zvanično ovlašćenje da tako postupaju pod Amblemom Svjetske baštine ostaje ekskluzivna povlastica Komiteta, koja će se vršiti na način propisan u ovim Smjernicama i principima.

• Upotreba Amblema od strane drugih ugovornih stranaka uobičajeno treba da bude odobrena isključivo kada je predložena upotreba direktno u vezi sa dobrima Svjetske baštine. Takve upotrebe mogu biti odobrene nakon odobrenja koje daju nadležni organi dotičnih zemalja.

• U slučajevima gdje nije uključeno nijedno određeno dobro Svjetske baštine ili dobro ne predstavlja glavni fokus planirane upotrebe, kao što su opšti seminari i/ili radionice o naučnim pitanjima ili tehnikama konzervacije, upotreba se može odobriti isključivo po ekspresnom odobrenju u skladu sa Smjernicama i principima. Zahtjev za ovakve upotrebe naročito treba da dokumentuje način na koji se od planirane upotrebe očekuje da unaprijedi rad Konvencije.

• Dozvolu za upotrebu Amblema ne treba davati putničkim agencijama, vazduhoplovnim preduzećima, ili bilo kom drugom tipu poslovanja u preovlađujuće komercijalne svrhe, izuzev pod izvanrednim okolnostima i kada se može demonstrirati dobrobit za Svjetsku baštinu uopšteno ili za naročite objekte Svjetske baštine. Zahtjevi za takvu upotrebu mogu zahtijevati odobrenje u skladu sa ovim Smjernicama i principima, pri čemu će se saglasnost nacionalnih nadležnih organa naročito uzimati u obzir. Centar neće prihvatati bilo kakve reklamne, putne, ili neke druge promotivne predloge iz putničkih agencija ili ostalih, sličnih kompanija, u zamjenu ili umjesto finansijke nadoknade za upotrebu Amblema.

• Kada se očekuje komercijalna dobit, Centar treba da se postara da Fond svjetske baštine primi pravedan udio ostvarenog prihoda i zaključi ugovor ili nekih drugi sporazum koji dokumentuje prirodu dogovora koji je mjerodavan za projekat i aranžmana za obezbjeđivanje prihoda za Fond. U svim slučajevima komercijalne upotrebe, svo radno vrijeme osoblja i s tim povezani troškovi osoblja koje je rasporedio Centar ili nekih drugih revizora, već kako je adekvatno, na bilo kakvu inicijativu, izvan nominalne, moraju u potpunosti biti pokriveni od strane stranke koja zahtijeva dozvolu da koristi Amblem. Nacionalni nadležni organi se takođe pozivaju da se postaraju da njihova dobra ili Fond svjetske baštine primi pravedan udio ostvarenog prihoda i da dokumentuju prirodu dogovora koji je mjerodavan za ovaj projekat i distribuciju svih prihoda.

• Ukoliko se traže sponzori za proizvodnju proizvoda čiju distribuciju Centar smatra za neophodnu, izbor jednog ili više partnera treba da bude konzistentan, minimalno, sa kriterijumima izloženim u Prilogu V „Interne smjernice za prikupljanje sredstava iz privatnog sektora u korist UNESCO-a" i sa takvim daljim uputstvima u pogledu prikupljanja sredstava kakve Komitet može prepisati. Potreba za takvim proizvodima treba da se pojasni i opiše u pismenim predstavkama kojima će biti potrebno odobrenje na način koji Komitet može propisati.

Ovlašćenje za upotrebu Amblema Svjetske baštine

Nacionalni nadležni organi mogu odobriti upotrebu Amblema nacionalnom entitetu, pod uslovom da projekat, bez obzira da li je nacionalan ili internacionalan, obuhvata isključivo dobra Svjetske baštine smještene na istoj nacionalnoj teritoriji. Odluka nacionalnih nadležnih organa treba da bude vođena Smjernicama i principima.

Za bilo koji drugi zahtjev za ovlašćenje za upotrebu Amblema treba usvojiti sljedeću proceduru:

Zahtjev u kome je naznačen cilj upotrebe Amblema, njeno trajanje i teritorijalna validnost, treba da bude adresiran na Direktora Centra svjetske baštine.

Direktor Centra svjetske baštine ima ovlašćenje da odobri upotrebu Amblema u skladu sa Smjernicama i principima. Za slučajeve koji nisu pokriveni, ili nisu pokriveni u dovoljnoj mjeri, putem Smjernica i principa, Direktor upućuje pitanje Predsjedavajućem koji, u najtežim slučajevima, može poželjeti da uputi pitanje Birou radi donošenja krajnje odluke. Komitetu svjetske baštine se podnosi godišnji izvještaj o ovlaštenim upotrebama Amblema.

Ovlašćenje za upotrebu Amblema za važne proizvode koji će biti široko distribuirani tokom neutvrđenog vremenskog perioda je uslovljeno ostvarenjem predanosti proizvođača da se konsultuje sa zemljama koje su u pitanju i da osigura njihovu podršku tekstovima i slikama koje ilustruju lokacije smještene na njihovoj teritoriji, bez ikakvog troška za Centar, zajedno sa dokazom da je to učinjeno. Tekst koji treba da se odobri treba obezbijediti ili na jednom od zvaničnih jezika Komiteta ili na jeziku dotične zemlje. Nacrt modela obrasca koji će treće stranke koristiti da dobiju ovlaštenje Država potpisnica za upotrebu Amblema se pojavljuje kao dodatak ovom dokumentu.

Nakon što je ispitao zahtjev i našao ga za prihvatljiv, Centar može uspostaviti ugovor sa partnerom.

Ukoliko Direktor procijeni da predložena upotreba Amblema nije prihvatljiva, Centar će obavijestiti stranku koja je uputila zahtjev o svojoj odluci u pismenom obliku.

Kontrola Kvaliteta

Ovlašćenje za upotrebu Amblema je neraskidivo povezano sa zahtjevom da nacionalni nadležni organi sprovedu kontrolu kvaliteta proizvoda sa kojima su povezani.

Države potpisnice Konvencije su jedine stranke ovlašćene da odobravaju sadržaj (slike i tekst) bilo kog distribuiranog proizvoda koji se javlja pod Amblemom Svjetske baštine u pogledu lokacija smještenih na njihovim teritorijama.

Države potpisnice koje pružaju zakonsku zaštitu Amblema moraju revidirati ove upotrebe.

Ostale Države potpisnice mogu izabrati da revidiraju predložene upotrebe ili da upute takve predloge u Centar svjetske baštine. Države potpisnice su odgovorne za identifikovanje odgovarajućeg nacionalnog nadležnog organa i za informisanje Centra o tome da li žele da pregledaju predložene upotrebe ili da identifikuju upotrebe koje su neodgovarajuće. Centar će voditi listu odgovornih nacionalnih nadležnih organa.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572